Referenser

Ahlborg, G., Sahlin, E. (2010) Utvärdering av projektet Gröna rehab. Göteborg: Institutet för stressmedicin.
Alm, A., Grönlund, E., Hammarlund, I. (1999) Konstnärliga terapier: Bild, dans och musik i
den läkande processen. Stockholm: Natur & Kultur
Andersson, U. (2010) Passage – att använda hästar i psykiatrin. Skellefteå: Psykiatriska
kliniken Skellefteå.
Antonovsky, A. (1991) Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och kultur.Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och landsting.(2011). Samordna rehabiliteringen. Stöd till utvecklingen av arbetslivsinriktad rehabiliteringför personer med psykisk sjukdom eller funktionshinder.Barnes, R. (1994) Lära barn skapa Lund:studentlitteratur
Bergström, M: (1995) "Neuropedagogik”. Stockholm: Wahlström & Widstrand.
Bekhoff, M. (2007) The Emotional Lifes of Animals. New York: New World Library.
Burgon, HL. (2011) “Queen of the world”: experiences of a `at-risk´ young people
participating in equine-assisted learning/therapy. Journal of Social Work Practice. Jun; 25 (2)165-183.
Crafoord, C. (1994) Människan är en berättelse. Tankar om samtalskonst. Stockholm: Naturoch Kultur
Croona,G. (2003) Etik & Utmaning. Om lärande av bemötande i professionsutbildning.
Växjö: Växjö University Press
Dropsy, J. (1996) Den harmoniske krop Köpenhamn: Hans Reitzels forlag.
Forsberg, L (2007) Att utveckla handlingskraft. Om flickors identitetsskapande processer i
stallet. Lic.uppsats. Institutionen för pedagogik och lärande. Luleå: Luleå tekniska
universitet.
Forsling, S. (2001) Flickan och hästen. Stockholm: Statens Institutionsstyrelse. Rapport nr. 2
Gerrevall, P., Jenner, H. (2001) Kommunikativ pedagogik och särskilda ungdomshem.
Stockholm: Statens institutionsstyrelse. Forskningsrapport nr 2 /01
Grahn, P., Ottosson, Å. (2010) Trädgårdsterapi. Stockholm: Bonniers
Göteborgs botaniska trädgård, (2010) Grön Rehab Västra Götalandsregionen.
Jenner, H. (2004) Motivation och motivationsarbete. Stockholm: Myndigheten för
skolutveckling.
Kaplan, R., Kaplan, S. (1989) The Experience of Nature – a psychological perspective.
Cambridge: Cambridge University Press
Mathiassen, S-E., Munch-Ulfsfält, U., Nilsson, B., Thornblad, H. (2007) Ergonomi för ett
gott arbete. Stockholm: Prevent
Norfolk, D. (2003) Läkande trädgårdar. Stockholm: Natur och Kultur
Region Halland. Isaksson Pernilla. (2011). Ungdomars och unga vuxnas psykiska hälsa oh
ohälsa. Hur vi skapar förutsättningar för en god psykisk hälsa i Halland?
Revstedt, P. (2003) Motivationsarbete. Malmö:Liber
Roxendal, G, Winberg A, (2003) Levande människa, basal kroppskännedom för rörelse och
vila. Stockholm: Natur och Kultur
Schön, D. (1987) Educating the Reflective Practitioner. San Francisco: Jossey Bass.
Silvferberg, G., Tillström, P. (2008) Hästen som terapeutiskt verktyg – om välbefinnande,
ridterapi och livskvalitet. Stockholm: Ersta Sköndal högskola förlag
Silvferberg, G., Tillström, P. (2011) Ridterapi – fakta och framtid. Stockholm: Ersta Sköndal högskola förlag.
Socialstyrelsen. (2011) Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011.
Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor.
Socialstyrelsen och Statens Folkhälsoinstitut (2012). Folkhälsan i Sverige. Årsrapport 2012. Stockholm: Socialstyrelsen och Statens Folkhälsoinstitut