Utvärdering

I linje med vår teoretiska utgångspunkt i det salutogena (friskinriktade) perspektivet så grundar sig även vår utvärderingsmetod i samma perspektiv.

Vi använder utvärderingsinstrumentet The Salutogenic Health Scale (SHIS) som fokuserar på salutogena indikatorer för hälsa.
Inom Grön Hälsa & Rehab ligger instrumentet till grund för ett samtal vid rehabiliteringens början.

Syftet med det är att tillsammans stimulera till förståelse för deltagarnas egna situation och kunna ringa in utvecklingsområden. I slutet av rehabiliteringsperioden använder vi frågeformuläret igen och begrundar tillsammans på vilket och i vilken mån
rehabilitering bidragit till förändring. Med en jämförelse mellan de tvåtillfällena då frågeformuläret fyllts i får vi också ett mätbart resultat / en kvantitativ utvärdering av rehabiliteringen. 

Förutom att utvärderingarna ska visa enskilda deltagares förändringar och ge en samlad bild av resultatet av verksamhetens innehåll så utgör de också en grund för verksamhetens förbättrings- och kvalitetsarbete.
Utvärderingsresultaten är också utformade på ett sätt som gör de möjliga
att använda inom utvecklings- och forskningsarbete inom området
Natur- och djurunderstödd Rehabilitering.

En alldeles ny rapport om Grön Hälsa & Rehabs två första år med vårdavtal med Region Halland hittar du här! 
Ladda ner rapporten här >>