Värdegrund

Den viktigaste faktorn i Grön Hälsa & Rehabs värdegrund utgörs av ”det värdiga /goda bemötandet”. Men vad är då ett gott bemötande?

I doktorsavhandlingen, Etik & Utmaning (Croona, 2003) finns den definition av det goda
bemötandet i vården som vi använder som grund i rehabiliteringsarbetet. Begreppet vård ska ses som ett brett begrepp som även omfattar sociala insatser.

”Det goda bemötandet i vården kännetecknas av att vårdpersonal möter
människor på ett sätt som värnar om deras integritet och autonomi och svarar
mot det behov av förståelse och trygghet som uppstår i kontakt med vården.
Dessutom framstår förväntningarna om tid och delaktighet, tillsammans med
önskemål om glädje, som aspekter som inte kan förbises”.
( Croona 2003, s. 19)


De markerade aspekterna av det goda bemötandet utgör viktiga hållpunkter på följande sätt:

Att värna om deltagarnas integritet handlar om det vi gör för att stärka självkänslan. Det är också viktigt att vara vaksam så det inte uppstår svåra, pinsamma situationer som får rakt motsatt effekt.
Att värna om autonomin sker genom att göra deltagarna delaktiga i allt som rör dem. Deltagarna får komma med egna förslag på aktiviteter mm och ingen är tvingad att göra något som hen själv inte vill.
Att visa förståelse innebär dels att visa en inkännande förståelse för svårigheter och
dels att förstå och ta det deltagarna berättar på allvar.
Trygghet uppstår i goda relationer, kontinuitet och med gemensamt framtagna rutiner samt med säker arbetsmiljö
Tid är en kvalitet. Känslan av lugn och ro, ingen stress, både genom att ta
det lugnt, men också av att få tid. Att få tid att samtala och göra saker tillsammans ger
känslor av välbehag.
Delaktighet i allt är en väsentlig del av det goda bemötandet samtidigt som det värnar
om och stärker deltagarnas autonomi.
Glädje och lycka kan handla både om skoj och skratt och om den inre tillfredsställelse
som kommer av de meningsfulla aktiviteterna med djur och natur.
 
De sju aspekterna av gott bemötande kan sammanfattas och förstås som att bevara och / eller underbygga människors värdighet genom att visa dem omsorg och respekt.

Utifrån den etikfilosofiska utgångspunkten att vi alla, i hela livet, är sårbara och utsatta så
uppstår en etisk plikt att inte överge och inte förtrycka. Detta förverkligas genom att visa omsorg och respekt – i balans.
Vissa situationer kräver mer omsorg och andra mer respekt och för mycket av det ena ger en brist av det andra. De två bärande begreppen omsorg och respekt kan sammanföras med begreppet solidaritet. Förutom att ett solidariskt bemötande är etiskt i sig så är det också lärande. Av att bli bemött på ett värdigt sätt lär man sig att se sig själv som en värdig person, som i förlängningen ställer krav på att bli värdigt bemött.

Sammanfattningsvis – Grön Hälsa & Rehabs värdegrund vilar på solidaritet som omfattar alla, oavsett kön, ålder, funktionshinder, social position, etnisk eller religiös tillhörighet samt sexuell identitet.

När det gäller värdegrunden i relation till de deltagande djuren så kommer även den att vila på omsorg och respekt / solidaritet med utgångspunkt i det faktum som Bekhoff (2007) framhåller -  nämligen att djur har känslor. Värdegrunden i arbetet med djuren ska också vila på de djurskyddsbestämmelser som finns. När det gäller djurens deltagande i verksamheten är det viktigt att de inte överutnyttjas och att de trivs med aktiviteterna och deltagarna ochatt  deras deltagande anpassas efter det.